ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
Certificate Preview
ได้ผ่านการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม วิถีปกติใหม่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7 ก.ค. 2565
Certificate Preview
ได้ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ก.ค. 2565
Certificate Preview
คณะกรรมการดำเนินงาน การฝึกอบรมความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ก.ค. 2565
Certificate Preview
วิทยากร การฝึกอบรมความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ก.ค. 2565
Certificate Preview
การฝึกอบรมความรู้ความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 ก.ค. 2565
Certificate Preview
การอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลกรทางการศึกษา สพม.บึงกาฬ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 มิ.ย. 2565
Certificate Preview
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมระบบออนไลน์ "ผอ.สพม.บึงกาฬพบเพื่อนครู"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 พ.ค. 3108
Certificate Preview
คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 เม.ย. 3108