ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
Certificate Preview
โครงการค่ายทักษะชีวิต ปี 2565 (ครูที่ปรึกษา)
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ก.ย. 2565
Certificate Preview
โครงการค่ายทักษะชีวิต ปี 2565
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 23 ก.ย. 2565
Certificate Preview
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเชิงบวกในการปรับพฤติกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 14 ก.ย. 2565
Certificate Preview
คณะทำงานการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparency Assessment Online: ITA Online) กิจกรรมการประเมิน OIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 ก.ย. 2565
Certificate Preview
โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2565
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 24 ก.ย. 2565
Certificate Preview
การแข่งขันโรงเรียนสุจริต
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 15 ก.ย. 2565