ระบบพิมพ์เกียรติบัตรออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
Certificate Preview
การอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร ครูและบุคลกรทางการศึกษา สพม.บึงกาฬ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 มิ.ย. 2565
Certificate Preview
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำเนินงานการประชุมระบบออนไลน์ "ผอ.สพม.บึงกาฬพบเพื่อนครู"
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 26 พ.ค. 3108
Certificate Preview
คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 เม.ย. 3108
Certificate Preview
คณะกรรมการดำเนินงานเตรียมรับการประเมินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 ม.ค. 2565
Certificate Preview
อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย wordpress และการใช้งาน smart area
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 ธ.ค. 2564
Certificate Preview
วิทยากร อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย wordpress และการใช้งาน smart area
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 ธ.ค. 2564